Prawo pracy a urlop

0
1253

Jednym z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest urlop wypoczynkowy. Jest kilka bardzo ważnych kwestii, o których zarówno pracodawca jak i pracownik musi wiedzieć odnośnie urlopu wypoczynkowego. Między innymi fakt, że osoba, która pierwszy raz podejmuje pracę w danym roku kalendarzowym, nabiera prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym przepracowanym roku kalendarzowym. 

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu dla pracowników, którzy przepracowali mniej niż 10 lat wynosi 20 dni na rok kalendarzowy, natomiast dla osób zatrudnionych co najmniej 10 lat i więcej urlop wynosi 26 dni na rok kalendarzowy. 

Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego mogą przejść na kolejny rok, ale musi być wykorzystany do dnia 30 września kolejnego roku. 

Do okresu zatrudnienia, co ma wpływ na ilość dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w danym roku, również wlicza się okres zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy. Również do okresu pracy, który ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego wliczają się również tytuły ukończenia:

– zasadniczej lub innej szkoły zawodowej, ale nie dłuższej niż 3 lata;

– średniej szkoły zawodowej, ale nie dłuższej niż 5 lat;

– szkoły średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, ale nie dłuższej niż 5 lat; 

– średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;

– szkoły policealnej – 6 lat;

– szkoły wyższej – 8 lat.

Należy pamiętać, że okresy nauki wyżej wymienionych szkół nie podlegają sumowaniu.

Kwestie sporne

Dla pracownika, który w danym roku kalendarzowym wykorzystał urlop za dany rok, a następnie w tym samym roku uzyskał prawo do urlopu w wyższej ilości dni, przysługuje prawo do urlopu uzupełniającego. Tyczy się to takiej sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym mija czas, gdy pracownik pracuje już 10 lat i zaczyna naliczać się 11 rok pracy. Wtedy należy się takiej osobie właśnie urlop uzupełniający.

Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w tym roku, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Według prawa jeśli zostałeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na przykład w roku 2020, to już od tego roku przysługuje Ci prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu.

Jeśli jesteś w trakcie wypowiedzenia umowy u obecnego pracodawcy, musi on udzielić Ci prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego, ale z wyłączeniem urlopu zaległego za poprzedni rok, ponieważ za ten pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny właśnie za niewykorzystany urlop z roku poprzedniego.

Każdemu pracownikowi przysługują również 4 dni urlopu na żądanie (który jest już wliczony do puli 20 lub 26 dni urlopu w skali roku kalendarzowego) – urlop na żądanie należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia go.

Za czas, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, przysługuje mu wynagrodzenie, jakie by normalnie otrzymał, gdyby był wtedy w pracy. Należy wziąć wtedy również pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia, które są obliczane na podstawie przeciętnych zarobków danego pracownika z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczyna urlop. W przypadku sporych rozbieżności wysokości wynagrodzenia czas ten może być wydłużony do dwunastu miesięcy również poprzedzających miesiąc, w którym pracownik urlop rozpoczyna.

Jeśli pracownik nie wykorzysta części urlopu, pracodawca musi udzielić mu go w późniejszym terminie, ale jedynie w następujących przypadkach:

– czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby;

– odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;

– przeszkolenia wojskowego lub odbywania ćwiczeń wojskowych, ale nie dłuższych niż okres trzech miesięcy;

– urlopu macierzyńskiego.

Może zdarzyć się sytuacja, że pracodawca anuluje urlop wypoczynkowy pracownikowi jedynie w przypadku, gdy w miejscu zatrudnienia nastąpią nagłe okoliczności, które wymagają obecności danego pracownika. W tym wypadku pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty, które pracownik poniósł w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu, czyli na przykład kwota, którą pracownik wpłacił wcześniej za wykupioną wycieczkę, która miała być zrealizowana w trakcie urlopu.

W celu szczegółowych informacji warto zawsze przejrzeć Kodeks Pracy, który jasno artykułami mówi o tym, jakie prawa i obowiązki są dla pracodawcy jak i pracownika.

Zdjęcia: Pexels.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here