Ortoptysta – ile zarabia, jak zostać, czym się zajmuje?

0
4567
ortoptysta

Ile zarabia ortoptysta?

Średnie wynagrodzenie na stanowisku ortoptysty wynosi 1 900 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od miejsca pracy, wielkości firmy, stażu pracy oraz regionu. Ortoptyści mogą pracować w państwowych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej o profilu okulistycznym, gabinetach optycznych i tyflopedagogicznych.

Czym zajmuje się ortoptysta?

Ortoptysta jest pracownikiem służby zdrowia, działającym w zakresie okulistyki. Głównym obszarem zainteresowania ortoptystyki jest wspomaganie lekarzy okulistów w diagnostyce oraz terapii pacjentów z niedowidzeniem, zaburzeniami widzenia obuocznego, chorobą zezową. Ortoptysta samodzielnie, na zlecenie lekarza okulisty przeprowadza badania i ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne. Celem działań terapeutycznych świadczonych przez ortoptystę jest zapobieganie zaburzeniom fizjologicznego procesu rozwoju widzenia u dzieci niedowidzących. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dobrze pojętego rozwoju dziecka. Do zadań ortoptysty należy także wykonywanie dodatkowych, nieinwazyjnych badań okulistycznych, które wspomagają pracę lekarza okulisty.

Wśród badań wykonywanych przez ortoptystę można wyróżnić:

 • badanie ostrości wzroku do bliży oraz dali,
 • badanie postrzegania barw za pomocą testów jakościowych oraz jakościowo – ilościowych,
 • autorefraktometria,
 • optyczna koherentna tomografia przedniego oraz tylnego odcinka oka,
 • perymetria statyczna i kinetyczna,
 • keratometria,
 • dobór pomocy optycznych i nieoptycznych dla osób słabowidzących,
 • tomografia siatkówki,
 • Skaningowa Polarymetria Laserowa.

W pracy ortoptysty istotne są cechy takie jak komunikatywność, cierpliwość, empatia, dobry kontakt z dziećmi.

Do zadań zawodowych ortoptysty należy:

 • korzystanie z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych,
 • charakteryzowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w różnych okresach życia,
 • objaśnianie przyczyn powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia, omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza,
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia chorób narządu wzroku u dzieci,
 • różnicowanie badań okulistycznych i strabologicznych,
 • wyjaśnianie istoty i znaczenia ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu niedowidzenia,
 • wykonywanie badań okulistycznych niezbędnych do pracy ortoptysty,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę,
 • wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych,
 • wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych,
 • obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi,
 • edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń mięśni ocznych,
 • modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu dziecka i jego możliwości psychofizycznych,
 • wyjaśnianie istoty i prowadzenie profilaktyki okulistycznej i strabologicznej,
 • stosowanie w praktyce różnych form i metod promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • wykonywanie pomocy do ćwiczeń pleoptycznych,
 • określanie mocy optycznej okularów,
 • rozpoznawanie poziomu rozwoju dzieci i młodzieży w poszczególnych sferach psychicznych oraz oddziaływanie stymulująco na ich rozwój,
 • korzystanie z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z dzieckiem i jego rodziną,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych.

Jak zostać ortoptystą?

Zawód ortoptysty może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie ortoptysty lub ukończyła szkołę policealną publiczną, niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptystyk, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta. W najkrótszym czasie wykształcenie w zawodzie ortoptysty można zdobyć w ramach dwuletniej szkoły policealnej. Nauka trwa 4 semestry.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku to:

 • metody i technika pracy ortoptysty,
 • optyka,
 • psychologia,
 • wybrane zagadnienia z pediatrii,
 • anatomia i fizjologia dziecka,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • technologie informacyjne w branży medycznej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język obcy zawodowy,
 • język migowy,
 • metody i technika pracy ortoptysty,
 • świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • praktyka zawodowa.

Edukację kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, czyli egzamin zawodowy. Jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy oraz umiejętność z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ortoptysty. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających przez zastosowanie jednolitych kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu. W celu przystąpienia do egzaminu przed Centralą Komisją Edukacyjną absolwent wypełnia pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego i składa deklarację dyrektorowi komisji egzaminacyjnej nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.  Konieczne jest dołączenie świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptysty. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu. Po 5 latach pracy w zawodzie można zostać starszym ortoptystą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here