Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Raport Bieżący nr 4/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki One-2-One S.A.

Emitent informuje, ze w dniu 2 lipca powziął wiadomość o Uchwale Nr 600/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ONE-2-ONE S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  21 lipca 2015 roku. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że rozpoczął działania naprawcze, których celem jest zawieszenie decyzji GPW

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ONE-2-ONE S.A. obejmującej likwidację jej majątku ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 21 lipca 2015 r. akcje spółki ONE-2-ONE S.A., oznaczone kodem “PLONE0000014″.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data    Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja  Podpis
2015-07-02  Tomasz Długiewicz  Prezes Zarządu  Tomasz Długiewicz

Raport Bieżący nr 3/2015

Zmiana adresu Emitenta.

Treść Raportu: Emitent informuje, iż Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2015 roku zmieniono z dniem 1 lipca 2015 roku dotychczasowy adres siedziby Spółki z ulicy Staszica 2/17, 60-527 Poznań - na nowy: One-2-One S.A.  ulica Przemysłowa 39, 61-541 Poznań. Emitent złoży odpowiednie wnioski w celu  zmiany adresu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący nr 2/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu oświadcza, że w 2015 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

- Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
- Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.
- Raport roczny jednostkowy za 2014 r. – 20 marca 2015 r. - Raport roczny skonsolidowany
za 2014 r. – 20 marca 2015 r.
- Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2015 r. – 28 sierpnia 2015 r.

więcej…

Raport Bieżący nr 1/2015

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez One-2-One S.A. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd One-2-One S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku  kalendarzowym  2014.  Oryginały  raportów  bieżących  i  okresowych  znajdują  się  w siedzibie  Spółki  w  Poznaniu. Informacje  przekazane  do publicznej wiadomości w 2014 r. są dostępne również na stronie internetowej Spółki: www.one-2-one.pl

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez One-2-One S.A.  Raport 1/2015 PDF

Raport Bieżący nr 12/2014

Temat: Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu: Zarząd Spółki One-2-One SA z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 28 października powziął informację o wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczącą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta. Wniosek złożony został przez spółkę Digital Virgo (d. Avantis).

więcej…

Raport bieżący nr 11/2014

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca zawieszenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W dniu 3 września 2014 Spółka otrzymała postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z 18 czerwca 2012 roku w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzenia loterii audioteksowej bez wymaganego zezwolenia.

więcej…

Raport Bieżący nr 10/2014

Informacja o akcjonariuszach, posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy One-2-One S.A. zwołanym na dzień 5 marca 2014, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
więcej…

Raport Bieżący nr 9/2014

Temat: Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Spółki One-2-One SA z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), informuje że w związku z przekroczeniem terminu 30 (trzydziestu) dni łącznej przerwy w Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki otwartym dnia 05 marca 2014 roku, na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych to zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję  o niezwłocznym zwołaniu Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  którego  przedmiot  będzie  tożsamy  z  przedmiotem obrad  zakończonego Walnego Zgromadzenia. O terminie NWZA Zarząd Spółki poinformuje w oddzielnym komunikacie.

W załączeniu Protokół trzeciej Części Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół 3 części obrad NWZA


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.