Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Raport Bieżący nr 4/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki One-2-One S.A.

Emitent informuje, ze w dniu 2 lipca powziął wiadomość o Uchwale Nr 600/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ONE-2-ONE S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  21 lipca 2015 roku. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że rozpoczął działania naprawcze, których celem jest zawieszenie decyzji GPW

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ONE-2-ONE S.A. obejmującej likwidację jej majątku ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 21 lipca 2015 r. akcje spółki ONE-2-ONE S.A., oznaczone kodem “PLONE0000014″.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data    Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja  Podpis
2015-07-02  Tomasz Długiewicz  Prezes Zarządu  Tomasz Długiewicz

Raport Bieżący nr 3/2015

Zmiana adresu Emitenta.

Treść Raportu: Emitent informuje, iż Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2015 roku zmieniono z dniem 1 lipca 2015 roku dotychczasowy adres siedziby Spółki z ulicy Staszica 2/17, 60-527 Poznań - na nowy: One-2-One S.A.  ulica Przemysłowa 39, 61-541 Poznań. Emitent złoży odpowiednie wnioski w celu  zmiany adresu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport za I kwartał 2015

Raport  - Pobierz PDF

Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Pobierz PDF

Raport roczny za rok 2014

Sprawozdanie finansowe  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Pobierz PDF

Raport Bieżący nr 2/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu oświadcza, że w 2015 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

- Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
- Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.
- Raport roczny jednostkowy za 2014 r. – 20 marca 2015 r. - Raport roczny skonsolidowany
za 2014 r. – 20 marca 2015 r.
- Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2015 r. – 28 sierpnia 2015 r.

więcej…

Raport Bieżący nr 1/2015

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez One-2-One S.A. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd One-2-One S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku  kalendarzowym  2014.  Oryginały  raportów  bieżących  i  okresowych  znajdują  się  w siedzibie  Spółki  w  Poznaniu. Informacje  przekazane  do publicznej wiadomości w 2014 r. są dostępne również na stronie internetowej Spółki: www.one-2-one.pl

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez One-2-One S.A.  Raport 1/2015 PDF


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.